Algemene voorwaarden

Artikel 1   Definities
Artikel 2   Algemeen
Artikel 3   Aanbiedingen en offertes
Artikel 4   Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5   Levering
Artikel 6   Zichttermijn/retourzendingen
Artikel 7   Monsters en modellen
Artikel 8   Vergoedingen, prijs en kosten
Artikel 9   Wijziging van de overeenkomst
Artikel 10  Betaling
Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12  Garantie
Artikel 13  Incassokosten
Artikel 14  Opschorting en ontbinding
Artikel 15  Aansprakelijkheid
Artikel 16  Risico-overgang
Artikel 17  Overmacht
Artikel 18  Vrijwaringen
Artikel 19  Geschillen en Toepasselijk recht
Artikel 20  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Voetbalpuzzels.nl statutair gevestigd te Steenwijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Noord-Nederland, nummer  73993646.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Leverancier: Voetbalpuzzels.nl, gevestigd en kantoorhoudend te Steenwijk;
Koper: de wederpartij van leverancier, degene met wie koopovereenkomsten tot levering van zaken en/of diensten worden afgesloten;
Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Voetbalpuzzel.nl tot het leveren van zaken en/of diensten door Voetbalpuzzels.nl aan koper.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Door het plaatsen van een bestelling gaat koper akkoord met deze voorwaarden.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van leverancier.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Voetbalpuzzels.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper binnen twee maanden wordt bevestigd.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De vermelde prijzen zijn in euro's (€).

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

1. Leveringen geschieden op of aan de begane grond. Voetbalpuzzels.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste op tweede verdieping te krijgen. Ook kan Voetbalpuzzels.nl niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of tweede verdieping gebracht kan worden. Alle artikelen zijn doorgaans binnen enkele dagen tot vier weken leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer binnen 5 dagen bericht. In overleg met de afnemer zal de bestelling door Voetbalpuzzels.nl worden aangehouden of door de afnemer worden geannuleerd.

De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.uur

3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

4. Indien de zaken worden bezorgd is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5. Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Indien de levering op verzoek van de koper wordt uitgesteld, is de koper een vergoeding aan de leverancier verschuldigd, in verband met opslagkosten die de leverancier moet maken, de extra risico’s die de leverancier dientengevolge loopt. Deze vergoeding bedraagt 10% van de factuurwaarde per maand. Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen Voetbalpuzzels.nl artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.

Artikel 6 Zichttermijn/retourzendingen

1. Vanaf het moment van de aflevering, heeft afnemer recht op veertien (14) werkdagen bedenktijd (de zichttermijn genoemd). Koper mag bij gangbare artikelen, niet zijnde speciaal bestelde artikelen of apparatuur, gedurende de zichttermijn producten uit de verpakkingen halen en bekijken. Binnen de termijn mag koper, mits vooraf overlegd met Voetbalpuzzels.nl, het product retour sturen.

2. Als koper afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft afnemer in dat geval recht op teruggaaf van het bedrag, exclusief de verzendkosten, dat door koper is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending. Koper is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product.

3. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de koper. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper.

4. Voetbalpuzzels.nl is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Leverancier mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal. Dit geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

2. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

3. In afwijking van het te dezen bepaalde zal leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders door Voetbalpuzzels.nl is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

Betaling dient te geschieden:

Middels bancaire overschrijving via IDEAL‚ Paypal, of middels vooruitbetaling op de door Voetbalpuzzels.nl aangegeven bankrekening. Separate betalingsafspraken zijn mogelijk in overleg.

Indien betaling per factuur geschiedt, mag Voetbalpuzzels.nl vragen om de factuur voor levering te voldoen. Wordt het orderbedrag na levering gefactureerd. Koper dient dit bedrag, binnen 14 dagen na levering, aan koper op aangegeven bankrekening over te maken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van leverancier totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan leverancier.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is kenbaar gemaakt door leverancier.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van leverancier, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan leverancier te retourneren en de eigendom aan leverancier te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Indien leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan leverancier toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.

3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 Geschillen en Toepasselijk recht

1. Op alle door Voetbalpuzzels.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Voor zover de Wet dit toelaat en Voetbalpuzzels.nl geen andere bevoegde Rechter verkiest, zullen alle geschillen, die uit met Voetbalpuzzels.nl gesloten overeenkomsten voortvloeien, worden berecht door de bevoegde Rechter te Assen.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, te zien op onze website.